ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Με τον όρο Νομολογία χαρακτηρίζεται η δικαστική ερμηνεία των Νόμων, δηλαδή η δια των δικαστικών αποφάσεων ερμηνεία και εφαρμογή τους. Συνήθως αυτές αποτελούν σύνολο αποφάσεων που λαμβάνουν το όνομα του αντίστοιχου δικαστηρίου που τις εκδίδει π.χ Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Η Νομολογία δεν αποτελεί άμεση πηγή δικαίου, ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή δικαίου. Έτσι ούτε αυτή καθ’ εαυτή η νομολογία, αλλά ούτε και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου μπορούν να εξομοιωθούν με τους κανόνες δικαίου. Ο κάθε δικαστής είναι ελεύθερος να κρίνει τη λύση των υποβαλλομένων σ΄ αυτόν νομικών διαφορών έστω και αν ακόμα άλλο δικαστήριο (ακόμη και ανώτερο) έχει δώσει σε όμοια περίπτωση διάφο- ρετική νομική λύση. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ορισμένα ζητήματα της καθη-μερινότητας, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί νομικά από τα ισχύοντα στην νομοθεσία και στην νομολογία.