νομολογία

Με τον όρο νομολογία χαρακτηρίζεται η δικαστική ερμηνεία των Νόμων, δηλαδή η δια των δικαστικών αποφάσεων ερμηνεία και εφαρμογή τους. Συνήθως αυτές αποτελούν σύνολο αποφάσεων που λαμβάνουν το όνομα του αντίστοιχου δικαστηρίου που τις εκδίδει π.χ Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας κτλ. Η Νομολογία δεν αποτελεί άμεση πηγή δικαίου, ούτε και συντελεί στη διαμόρφωση δικαίου, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση πηγή δικαίου. Έτσι ούτε αυτή καθ’ εαυτή η νομολογία, αλλά ούτε και οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου μπορούν να εξομοιωθούν με τους κανόνες δικαίου. Ο κάθε δικαστής είναι ελεύθερος να κρίνει τη λύση των υποβαλλομένων σ΄ αυτόν νομικών διαφορών έστω και αν ακόμα άλλο δικαστήριο (ακόμη και ανώτερο) έχει δώσει σε όμοια περίπτωση διαφορετική νομική λύση.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ορισμένα ζητήματα της καθημερινότητας, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί νομικά από τα ισχύοντα στην νομοθεσία και στην νομολογία.