σύμφωνο συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης είναι η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων με την οποία οργα-νώνουν τη συμβίωσή τους, έτσι ώστε να θεωρούνται νόμιμο ζευγάρι. Το σύμφωνο συμβί-ωσης είναι ένας εύκολος τρόπος να δεσμευτούν νομικά δύο άνθρωποι που θέλουν να θεωρούνται «σύζυγοι», αποφεύγοντας να τελέσουν θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι κυρίως η ευκολία με την οποία καταρτίζεται και λύεται (αφού δεν απαιτείται διαζύγιο), καθώς και η ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων του ζεύγους.

Το σύμφωνο συμβίωσης καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αρχίζει να ισχύει απ’ όταν κατατεθεί ένα αντίγραφό του στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ζεύγους, το οποίο καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου. Δεν επιτρέπεται να συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης αν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφε-ρόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, αν οι ενδιαφερόμενοι είναι μεταξύ τους συγγε-νείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και αν μεταξύ τους έχουν σχέση υιοθετούντος και υιοθετούμενου. Σε περίπτωση που συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης παρά τις προαναφερόμενες προυποθέσεις, τότε το σύμφωνο θεωρείται άκυρο. Την ακυρό-τητα μπορεί να επικαλεσθεί, εκτός από τους συμβληθέντες, και όποιος προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής ή περιουσιακής φύσης.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται πολύ εύκολα με τους εξής τρόπους: α) με συμφωνία των συμβληθέντων, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονο-μερή συμβολαιογραφική δήλωση, αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός από αυτούς και τρίτου. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις το σύμφωνο συμβίωσης θεωρείται ότι έπαυσε να ισχύει απ’ όταν κατατεθεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή η μονομερής δήλωση στον ληξίαρχο, όπου έχει καταχωρηθεί και η σύστασή του.

Το σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των συμβληθέντων. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

Με το σύμφωνο συμβίωσης ή και με μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις των συμβληθέντων και ιδίως η τύχη των περιουσια-κών στοιχείων που θα αποκτηθούν κατά την διάρκεια που θα ισχύει το σύμφωνο συμβί-ωσης (αποκτήματα). Αν δεν υπάρχει συμφωνία για τα αποκτήματα, το κάθε μέρος έχει, μετά τη λύση του συμφώνου, αξίωση κατά του άλλου για ό,τι αυτό απέκτησε και με τη δική του συμβολή. Η αξίωση αυτή δεν γεννάται στο πρόσωπο των κληρονόμων του δικαιούχου, δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται από αυτούς, στρέφεται όμως κατά των κληρονόμων του υποχρέου. Η αξίωση παραγράφεται δύο έτη απ’ όταν λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης.

Με το σύμφωνο συμβίωσης ή και με μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να συμφωνηθεί ότι το ένα ή το άλλο μέρος είτε και αμοιβαίως, έχει υποχρέωση διατροφής μόνο για την περίπτωση κατά την οποία, μετά τη λύση του συμφώνου, το ένα από τα μέρη δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του. Δεν έχει υποχρέωση διατροφής εκείνος που, εν όψει και των λοιπών υποχρεώσεών του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή. Η υποχρέωση αυτή δεν βαρύνει τους κληρονόμους του υποχρέου. Ο δικαιούχος διατροφής από το σύμφωνο συμβίωσης συμπορεύεται, ως προς το δικαίωμα διατροφής, με τον διαζευγμένο σύζυγο του υποχρέου.  Ο υπόχρεος διατροφής, μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης, δεν μπορεί να επικαλεσθεί την υποχρέωσή του αυτή, προκειμένου να απαλλαγεί, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση συνεισφοράς ή διατροφής του συζύγου του ή της διατροφής των ανήλικων τέκνων του.Το παιδί που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατόπιν άσκησης αγωγής με αίτημα την προσβολή πατρότητας. Πάντως η ακυρότητα ή η ακύρωση του συμφώνου συμβιώσεως δεν επηρεάζει την πατρότητα των παιδιών.

Κάθε παιδί που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, φέρει το επώνυμο που επέλε-ξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματισθεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα.

Η γονική μέριμνα τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή .