συναινετικό διαζύγιο

Όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων ο γάμος μπορεί να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογραφεί από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους. Μπορεί όπως και να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον οι σύζυγοι τους έχουν εφοδιάσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να έχει συνταχθεί εντός του τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

Στο συναινετικό διαζύγιο η διαδικασία είναι πιο απλή από αυτή της δικαστικής διαμάχης (δηλαδή διαζύγιο λόγω κλονιστικών γεγονότων ή λόγω διάστασης). Το κόστος στο συναινετικό διαζύγιο, είναι χαμηλότερο από της δικαστικής διένεξης. Λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν ότι με την διαδικασία αυτή επιλύονται και άλλα θέματα (επιμέλεια, επικοινωνία κλπ).

περιεχόμενο συμφωνίας και διαδικασία

Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά παιδιά των συζύγων, με την παραπάνω έγγραφη συμφωνία ή με άλλη έγγραφη συμφωνία, θα πρέπει οι σύζυγοι να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή των παιδιών τους. Η συμφωνία αυτή θα ισχύσει για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι παραπάνω συμφωνίες θεωρούνται από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή ένα Αστυνομικό Τμήμα .

Δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά την θεώρηση των παραπάνω συμφωνιών, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου. Ο Συμβολαιογράφος επικυρώνει τις παραπάνω συμφωνίες και τις ενσωματώνει στο συναινετικό διαζύγιο. Την πράξη αυτή του Συμβολαιογράφου υπογράφουν οι σύζυγοι και οι δικηγόροι τους. Η πράξη μπορεί να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον έχουν πληρεξούσιο από τους εντολείς τους. Το πληρεξούσιο όμως αυτό πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την σύνταξη της πράξης του Συμβολαιογράφου. Η πράξη του Συμβολαιογράφου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο και επέρχεται η αμετάκλητη λύση του γάμου.
Μετά την πάροδο των δύο ετών (ή του τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ισχύος που ορίστηκε) μπορεί να γίνει νεότερη συμφωνία μεταξύ των συζύγων. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι τα θέματα της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των παιδιών. Για να γίνει αυτό οι σύζυγοι πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια ως άνω διαδικασία, εκτός φυσικά της καταχώρισης στο Ληξιαρχείο.