συναινετικό διαζύγιο

Όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων ο γάμος μπορεί να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογραφεί από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους. Μπορεί όπως και να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον οι σύζυγοι τους έχουν εφοδιάσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να έχει συνταχθεί εντός του τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

Στο συναινετικό διαζύγιο η διαδικασία είναι πιο απλή από αυτή της δικαστικής διαμάχης (δηλαδή διαζύγιο λόγω κλονιστικών γεγονότων ή λόγω διάστασης). Το κόστος στο συναινετικό διαζύγιο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι με την διαδικασία επιλύονται και άλλα θέματα (επιμέλεια, επικοινωνία κλπ), είναι χαμηλότερο από της δικαστικής διένεξης.

περιεχόμενο συμφωνίας και διαδικασία

Σε περίπτωση που υπάρχουν κοινά παιδιά των συζύγων, με την παραπάνω έγγραφη συμφωνία ή με άλλη έγγραφη συμφωνία, θα πρέπει οι σύζυγοι να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή των παιδιών τους. Η συμφωνία αυτή θα ισχύσει για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι παραπάνω έγγραφες συμφωνίες θεωρούνται (για το γνήσιο της υπογραφής και την ημερομηνία) από το Ειρηνοδικείο. Αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου που εδρεύει ο Συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει το συναινετικό διαζύγιο.

Δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά την θεώρηση των παραπάνω συμφωνιών από το Ειρηνοδικείο, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου. Ο Συμβολαιογράφος επικυρώνει τις παραπάνω συμφωνίες και τις ενσωματώνει στο συναινετικό διαζύγιο. Την πράξη αυτή του Συμβολαιογράφου υπογράφουν οι σύζυγοι και οι δικηγόροι τους. Η πράξη μπορεί να υπογραφεί μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον έχουν πληρεξούσιο από τους εντολείς τους. Το πληρεξούσιο όμως αυτό πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την σύνταξη της πράξης του Συμβολαιογράφου.

Η πράξη του Συμβολαιογράφου κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου όπου καταχωρήθηκε η σύναψή του. Σε περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός απαιτείται να λυθεί και πνευματικά ο γάμος από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή την αρμόδια Μητρόπολη. Το ίδιο ισχύει και όταν ιερολογήθηκε εκ των υστέρων ο υφιστάμενος πολιτικός γάμος. Η αρμόδια Αρχιεπισκοπή ή Μητρόπολη χορηγεί το διαζευκτήριο, το οποίο καταχωρίζεται επίσης στο Ληξιαρχείο μαζί με το συναινετικό διαζύγιο.
Μετά την πάροδο των δύο ετών (ή του τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ισχύος που ορίστηκε) μπορεί να γίνει νεότερη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τα θέματα της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των παιδιών τους. Για να γίνει αυτό οι σύζυγοι πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια ως άνω διαδικασία, εκτός φυσικά της καταχώρισης στο Ληξιαρχείο.