έξωση

Η έξωση μπορεί να γίνει με έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η μίσθωση αποδεικνύεται με έγγραφο μισθωτήριο. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής καθυστερεί να πληρώσει το ενοίκιο από δυστροπία, η διαδικασία της έξωσης μπορεί να ξεκινήσει εφόσον έχει επιδοθεί στον ενοικιαστή εξώδικο με δικαστικό επιμελητή δέκα πέντε ημέρες πριν την αίτηση για την έκδοση της διαταγής. Το εξώδικο πρέπει να έχει επιδοθεί και στον/στην σύζυγο του ενοικιαστή, εφόσον το μίσθιο χρησιμοποιείται ως συζυγική στέγη. Η καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, που αποδεικνύεται εγγράφως, αποκλείει την έξωση.
Σύμφωνα με την νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα έξωσης, μετά την υποβολή αίτη-σης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, με ειδική διαδικασία, η οποία διακρίνεται για την απλότητα και την ταχύτητά της, ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να προστατεύεται ο εκμισθωτής και να μπορεί να προχωρήσει στην έξωση του ενοικιαστή. Η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης της διαταγής εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από τον εκδίδοντα την διαταγή απόδοσης του μισθίου Δικαστή του αρμόδιου Δικαστηρίου (Ειρηνο-δικείου ή Πρωτοδικείου).
Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της διαταγής είναι οι ακόλουθες: α) ύπαρξη έγκυρης μίσθωσης (όχι δηλαδή δωρεάν παραχώρησης) ακινήτου, β) ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει την ύπαρξη της μίσθωσης, δηλαδή, έγκυρο μισθωτήριο, γ) καθυστέρηση, έστω και ενός ή και μέρους ακόμα ενός ενοικίου, δ) η καθυστέρηση αυτή να οφείλεται σε δυστροπία του μισθωτή (ενοικιαστή), η οποία αποτελεί προϋπόθεση του δικαιώματος απόδοσης του μισθίου και η οποία θεωρείται ότι υπάρχει από τη μη καταβολή του ενοικίου στον προσήκοντα χρόνο και τόπο, δηλαδή από μόνη τη μη καταβολή του ενοικίου μέσα στην προθεσμία που συμφωνήθηκε τεκμαίρεται η δυστροπία, έστω και αν πρόκειται για καθυστέρηση μίας και μόνο ημέρας σε σχέση με τη συμφωνηθείσα δήλη ημέρα καταβολής τούτου, ε) επίδοση με δικαστικό επιμελητή, δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της προαναφερόμενης διαταγής, έγγραφης όχλησης (εξώδικο) προς το μισθωτή και στ) τέλος, μη συμμόρφωση του μισθωτή προς την επιδο-θείσα σ’ αυτόν όχληση και η μη καταβολή, εκ μέρους του, προς τον εκμισθωτή και μέσα στην ως άνω προθεσμία της όχλησης, που προηγείται της άσκησης της σχετικής αίτησης, όλων των οφειλόμενων ενοικίων μέχρι την επίδοση της όχλησης.