προσβολή & αναγνώριση πατρότητας

Του παιδιού που γεννήθηκε κατά την διάρκεια γάμου ή μέσα σε 300 μέρες από το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου, θεωρείται ότι πατέρας είναι ο σύζυγος της μητέρας.

Το παιδί δηλαδή αυτό, έχει το τεκμήριο ότι γεννήθηκε εντός γάμου ακόμα και χρονικά γεννήθηκε εκτός γάμου. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται με προσβολή πατρότητας ενώπιον των δικαστηρίων, υπό την προϋπόθεση, ότι θα αποδειχθεί, ότι η μητέρα δεν συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της ή ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης (δηλαδή μεταξύ της 300ής και της 180ής ημέρας πριν από τον τοκετό), ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν, ιδίως εξαιτίας ανικανότητας ή επειδή βρισκόταν στο εξωτερικό ή επειδή δεν είχαν σχέσεις.

Σε προσβολή πατρότητας μπορούν να προβούν : 1) ο σύζυγος της μητέρας μέσα σε προθεσμία ενός χρόνου, από όταν πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η μητέρα δεν συνέλαβε από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέσα σε πέντε χρόνια από την γέννηση του παιδιού. 2) ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα προσβολής, μέσα σε ένα έτος από όταν έμαθαν τον θάνατο του συζύγου και την γέννηση του παιδιού, 3) το τέκνο εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του, 4) η μητέρα του τέκνου, εντός ενός έτους από την γέννηση του παιδιού της (τοκετός) ή όταν υπάρχει σοβαρός λόγος για την μη προσβολή πατρότητας, εντός έξι μηνών αφότου λύθηκε ο γάμος της. 5) ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα, ευρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγό της, είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της συλλήψεως, εντός δύο ετών από την γέννηση του παιδιού. Το δικαίωμα του τελευταίου αυτού προσώπου να προβεί σε προσβολή πατρότητας του παιδιού, προβλέπεται στο νόμο υπό δύο προϋποθέσεις: α) η μητέρα να βρισκόταν σε διάσταση με το σύζυγό της και β) το πρόσωπο αυτό να είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια με τη μητέρα. Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συνέτρεχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο της συλλήψεως του παιδιού.

Σε περίπτωση που προβεί σε προσβολή πατρότητας ο άνδρας, που είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα, η δικαστική απόφαση, επιφέρει αυτομάτως δικαστική αναγνώριση πατρότητας του παιδιού από τον άνδρα αυτόν.