αποδοχή κληρονομίας με απογραφή

Όσο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί, μπορεί να προβεί σε αποδοχή κληρονομίας με απογραφή, ώστε η ευθύνη του να περιορίζεται στο ενεργητικό της. Δηλαδή να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στον γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Έτσι η ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας περιορίζεται στο ενεργητικό της.

Όταν παρέλθει η προθεσμία της αποποιήσεως, δεν μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομίας με απογραφή. Οπότε ο κληρονόμος ευθύνεται και με τη δική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η αποδοχή κληρρονομίας με απογραφή είναι άκυρη. Άκυρη μπορεί να είναι διότι δεν έγινε νομότυπα. πχ αν έγινε ενώπιον αναρμόδιου οργάνου. Ο κληρονόμος με απογραφή εκπίπτει από το ευεργέτημα αυτό αν δεν συντάξει απογραφή εντός 4 μηνών από τη δήλωση αποδοχής.

αποτελέσματα αποδοχής με απογραφή

Αφότου γίνει η δήλωση αποδοχής κληρονομίας με απογραφή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αποχωρίζονται από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα. Όμως ο κληρονόμος με απογραφή εξακολουθεί να είναι καθολικός διάδοχος. Δηλαδή κύριος των κληρονομιαίων σωμάτων και δικαιούχος γενικώς των δικαιωμάτων της κληρονομίας. Επίσης είναι και οφειλέτης των υποχρεώσεων αυτής, έχοντας τη διοίκηση αυτή όχι ως διαχειριστής ξένης περιουσίας, αλλά ως κύριος αυτής, με τον ειδικό όμως περιορισμό της για την ικανοποίηση των κληρονομικών πιστωτών. Επομένως ο δανειστής της κληρονομίας δεν εμποδίζεται να στραφεί με αγωγή του κατά του κληρονόμου με απογραφή, ζητώντας την πληρωμή προς αυτόν κληρονομικού χρέους. Ο δανειστής περιορίζεται όμως στη συνέχεια από το γεγονός ότι προς ικανοποίησή του με αναγκαστική εκτέλεση, μπορεί να επιληφθεί μόνον των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας, όχι δε της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου.

Η απογραφή της κληρονομίας που επιβάλλεται ρητά από το νόμο στον κληρονόμο που αποδέχθηκε την κληρονομία απογραφή είναι δικαστική απογραφή. Διατάσσεται από το Δικαστήριο, που βρίσκεται η προς απογραφή κληρονομική περιουσία. Το Δικαστήριο ορίζει τον συμβολαιογράφο ο οποίος θα διενεργήσει την απογραφή και τους πραγματογνώμονες. Έργο των πραγματογνωμόνων είναι η εκτίμηση της κληρονομίας. Στην περίπτωση προσώπων ανικάνων (ανήλικοι κληρονόμοι κλπ) η απογραφή πρέπει να γίνει εντός έτους απ’όταν έγιναν ικανά. Άλλως επέρχεται έκπτωση από το ευεργέτημα.

δείτε επίσης: