τροχαίο ατύχημα

Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα (δηλαδή από την σύγκρουση αυτοκινήτων ή τον τραυματισμό πεζού από αυτοκίνητο) είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες ή ο τραυματισμός. Τέτοιος σύνδεσμος πρόσφορος για την επέλευση του αποτε-λέσματος υπάρχει όταν η σχετική πράξη ή παράλειψη του οδηγού ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να προκαλέσει τη ζημία. Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα καθαρά πραγματικό και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Όμως η κρίση για το αν τα πραγματικά περιστατικά που κυριαρχικά διαπίστωσε το δικαστήριο επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ορισμένο γεγονός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσματος που επήλθε υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Περαιτέρω, η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, καθώς και ο βαθμός πταίσματος των υπαίτιων οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, δεν αναι-ρούνται από μόνο το γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς αυτούς παραβίασε την νομοθεσία (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), αφού μόνη η παραβίαση των διατάξεων αυτού από τους οδηγούς δεν θεμελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα για το ότι προκλήθηκε το αυτοκινητικό ατύχημα. Αποτελεί απλά στοιχείο, η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του αποτελέσματος που επήλθε.
Σε περίπτωση που συμβεί τροχαίο ατύχημα ο παθών έχει πλήθος αξιώσεων (διεκδίκηση αποζημίωσης) εναντίον του υπαίτιου οδηγού με κυριότερα την ηθική βλάβη, τα νοσήλια, τα διαφυγόντα κέρδη, τις ζημιές στο αυτοκίνητο κλπ. Σε περίπτωση που επέλθει θάνατος οδηγού ή πεζού τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση διότι υπέστησαν ψυχική οδύνη.