αποκτήματα από γάμο

Μετά το διαζύγιο ή μετά την συμπλήρωση τριών ετών από την διάσταση, ο σύζυγος έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή να του αποδοθεί η συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου, εφόσον η περιουσία του συζύγου του έχει αυξηθεί κατά την διάρκεια του γάμου. Η συμβολή είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της περιουσιακής αύξησης, μπορεί όμως να αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ή ανύπαρκτη.
       Η απαίτηση του συζύγου είναι χρηματική, δηλαδή αποτιμάται σε χρήμα η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου, μπορεί δε να είναι άμεση ή έμμεση. Ως αύξηση της περιουσίας νοείται όχι ένα συγκεκρι-μένο περιουσιακό στοιχείο (π.χ διαμέρισμα, οικόπεδο), αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, δηλαδή η διαφορά της περιουσίας απ’ όταν τελέστηκε ο γάμος μέχρι που ο γάμος λύεται με διαζύγιο ή μέχρι την ημέρα που συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την διάσταση των συζύγων.
      Η συμβολή του συζύγου στα αποκτήματα γάμου μπορεί να έχει γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε με την παροχή χρημάτων προς τον σύζυγο, είτε με εξόφληση χρεών του συζύγου, είτε και με παροχή υπηρεσιών στον οικογενειακό οίκο για την φροντίδα των τέκνων και του νοικοκυριού, όταν οι υπηρεσίες αυτές ήταν μεγαλύτερες από την υποχρέ-ωση του συζύγου που τις προσέφερε και έτσι ο άλλος σύζυγος έμεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση της δικής του υποχρέωσής του σε συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και έτσι εξοικονόμησε δαπάνες και δυνάμεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου είναι: α) η λύση (διαζύγιο) ή ακύρωση του γάμου ή η συμπλήρωση χρονικού διαστήματος τριών ετών διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου γ) η συμβο-λή του άλλου συζύγου στην αύξηση αυτή με οποιονδήποτε τρόπο πχ. παροχή χρημάτων, με εισφορά χρήσης ενός ακινήτου για στέγαση της οικογένειας και με παροχή προσωπικών υπηρεσιών για την φροντίδα του νοικοκυριού και των παιδιών και δ) να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της παραπάνω συμβολής αυτής και της αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου.
​      Όταν η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου στηρίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της περιουσιακής αύξησης, μοναδική προϋπόθεση για την γέννηση της αξίωσης είναι η επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου, την οποία και μόνον ο ενάγων σύζυγος οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει. Πρέπει δηλαδή να προσδιορίσει την περιουσία που είχε ο σύζυγός του κατά την τέλεση του γάμου και την περιουσία που είχε ο σύζυγός του κατά την ημέρα αμετάκλητης λύσης του γάμου (διαζύγιο) ή την ημέρα που συμπληρώθηκαν τρία έτη από την διάσταση των συζύγων. Στην περίπτω-ση αυτή ο ενάγων σύζυγος δεν βαρύνεται με την επίκληση και απόδειξη ούτε της συμβο-λής του, ούτε μεγαλύτερου ποσοστού του ενός τρίτου (1/3), ούτε της αιτιώδους σχέσης μεταξύ της συμβολής του και της αύξησης της περιουσίας του συζύγου του. Ο εναγόμενος όμως σύζυγος, του οποίου φέρεται η περιουσία ότι αυξήθηκε, μπορεί να προβάλει, ότι η συμβολή του ενάγοντος συζύγου ήταν κατώτερη από το ένα τρίτο (1/3) ή ότι η συμβολή ήταν ανύπαρκτη. Για να γίνει όμως δεκτή η ανυπαρξία της συμβολής θα πρέπει ο εναγό-μενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει, ότι ο/η σύζυγός του, είτε δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων, είτε δεν ήθελε να συμβάλει στην αύξηση της περιουσίας και ότι η αύξηση της περιουσίας οφείλεται μόνο στον ίδιο.