διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου την διόρθωση ληξιαρχικής πράξης. Η διόρθωση μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε λάθος στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το λάθος να έγινε, είτε από παραδρομή, είτε ακόμα και ηθελημένα, και καταχωρήθηκε στην ληξιαρχική πράξη που συντάχθηκε. Η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να ζητηθεί για όλα τα στοιχεία, αλλά μόνο για τα στοιχεία εκείνα των οποίων η καταχώρηση προβλέπεται από το νόμο. Η διόρθωση γίνεται κατόπιν καταθέσεως δικογράφου που έχει συνταχθεί από Δικηγόρο και εκδικάζεται σε ρητή δικάσιμο με την διαδικασία και τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. H απόφαση που εκδίδεται είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή προς τον ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης.

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Συνηθέστερη περίπτωση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι η διόρθωση ως προς το κύριο όνομα. Η διόρθωση ως προς το κύριο όνομα συνήθως γίνεται επειδή παρεισέφρησε λάθος που οφείλεται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση. Η διόρθωση (αλλαγή) όμως του ονόματος μπορεί να γίνει και όταν δικαιολογείται, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Θα πρέπει η μεταβολή του ονόματος να επιβάλλεται για την ασφάλεια των συναλλαγών και να σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας του προσώπου. Άλλως το όνομα να έχει δημιουργήσει (στο πρόσωπο που το φέρει) δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες.

Η αλλαγή κυρίου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Ούτε προσκρούει στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο δεν είναι η ονοματοδοσία. Επομένως, κάποιος μπορεί να επιλέξει να φέρει άλλο όνομα από αυτό που του έδωσαν κατά την βάπτιση. Επίσης, δεν αντιβαίνει στην δημόσια τάξη η προσθήκη και δεύτερου ονόματος, εφόσον δεν προκαλείται αμφισβήτηση ως προς την ταυτότητα του προσώπου.

Η διόρθωση ή η συμπλήρωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης μπορεί να γίνει ως προς όλα τα στοιχεία που περιέχει. Βάσει του ν.344/1976 η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως πρέπει να περιέχει: α) Το όνομα και επώνυμον, το επάγγελμα και την κατοικίαν του δηλούντος την γέννηση γονέως, β) Τον τόπο, την ώρα, την ημέρα, τον μήνα και το έτος του τοκετού, γ) Το φύλο του νεογνού, δ) Το όνομα, το επώνυμο, τη δημοτικότητα και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα Ασφάλισης του νεογνού ε) Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το Φορέα Ασφάλισης αυτών και τέλος στ) το γένος της μητέρας.

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γάμου

Είναι δυνατή η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που συντάσσεται κατόπιν του γάμου μεταξύ δύο προσώπων.

Τα στοιχεία που περιέχει είναι τα εξής: α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, το θρήσκευμα και το δόγμα, το επάγγελμα, τον τόπο και το έτος γεννήσεως και την κατοικία των συζύγων, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το Φορέα Ασφάλισης αυτών, β. Το όνομα και επώνυμον των γονέων των συζύγων, γ. Τα στοιχεία δημοτολογίου, δ. το θρήσκευμα και το δόγμα της τέλεσης, το χώρο όπου έγινε και το όνομα και το επώνυμο του θρησκευτικού λειτουργού, ε. Τον τόπον, την ημέραν, τον μήνα και το έτος τελέσεως του γάμου, στ. Τον βαθμόν γάμου των συζύγων, ζ. Τα στοιχεία της πράξης που συνέταξε για την τέλεση του γάμου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο θρησκευτικός λειτουργός και τον αριθμό του παραβόλου που καταβάλλεται σύμφωνα για την έκδοση της άδειας γάμου. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία απουσιάζει ή είναι εσφαλμένο, μπορεί να διορθωθεί με δικαστική απόφαση.

δείτε ακόμα: