αποποίηση από ανήλικο

Η αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο, πρέπει να γίνει από τους γονείς του, αφού εκδοθεί για το σκοπό αυτό δικαστική απόφαση με την οποία τους χορηγείται άδεια από το Δικαστήριο για να αποποιηθούν για λογαριασμό του παιδιού. Η αίτηση για την έκδοση της απόφασης κατατίθεται στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου, όπου κατοικεί ο ανή-λικος κληρονόμος μέσω Δικηγόρου. Στο Δικαστήριο ακολουθείται η Εκούσια Διαδικασία. Το παιδί εκπροσωπείται και από τους δύο γονείς του ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέ-λεια (σε περίπτωση δηλαδή που οι γονείς είναι σε διάσταση ή έχουν ήδη πάρει διαζύγιο).

Η αίτηση κατατίθεται μέσα στην προθεσμία που ισχύει κατά τις διατάξεις για την αποποίηση κληρονομιάς, δηλαδή μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που οι γονείς του ανηλίκου έμαθαν ότι ο ανήλικος κληρονόμησε (κατέστη κληρονόμος), ενώ σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αρχίζει μετά τη δημοσίευση της διαθήκης.
Η κατάθεση της παραπάνω αιτήσεως αναστέλλει την συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως από το Δικαστήριο. Μετά την έκδοση της απόφασης γίνεται η αποποίηση της κληρονομίας από τους γονείς του ανηλίκου ενώπιον του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Αν παρέλθει η παραπάνω τετράμηνη προθεσμία, χωρίς να κατατεθεί αίτηση από τους γονείς, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έγινε αποδεκτή από τον ανήλικο με το ευεργέτημα της απογραφής, το οποίο όμως, λόγω της πολυσύνθετης διαδικασίας που πρέπει να ακο-λουθηθεί, είναι πολλές φορές ασύμφορο και, ως εκ τούτου, προκρίνεται ως επωφελέστερη για το ανήλικο λύση η αποποίηση της κληρονομίας με την προπεριγραφόμενη διαδικασία.