αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο

Η αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο, πρέπει να γίνει από τους γονείς του, αφού εκδοθεί για το σκοπό αυτό δικαστική απόφαση. Με την απόφαση χορηγείται άδεια στους γονείς να αποποιηθούν για λογαριασμό του παιδιού τους.

Η αίτηση για την έκδοση της απόφασης κατατίθεται στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου, όπου κατοικεί ο ανήλικος. Η αίτηση κατατίθεται από Δικηγόρο. Αντίγραφο της αίτησης επιδίδεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στο Δικαστήριο ακολουθείται η Εκούσια Διαδικασία. Το παιδί εκπροσωπείται και από τους δύο γονείς του ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέλεια. Δηλαδή ακόμα και όταν οι γονείς είναι σε διάσταση ή έχουν ήδη πάρει διαζύγιο.

Η αίτηση κατατίθεται μέσα στην προθεσμία που ισχύει κατά τις διατάξεις για την αποποίηση κληρονομιάς. Δηλαδή μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που οι γονείς του ανηλίκου έμαθαν ότι ο ανήλικος κληρονόμησε. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αρχίζει μετά τη δημοσίευση της διαθήκης.
Η κατάθεση της παραπάνω αιτήσεως αναστέλλει την συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας. Η αναστολή για την αποποίηση της κληρονομίας, διαρκεί μέχρι την έκδοση της αποφάσεως από το Δικαστήριο. Μετά την έκδοση της απόφασης γίνεται η αποποίηση της κληρονομίας ενώπιον του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο έχει ως αποτέλεσμα να μην ευθύνεται ο ανήλικος για τα χρέη της κληρονομίας. Η ατομική του περιουσία δεν κινδυνεύει έναντι των δανειστών της κληρονομίας. Δεν θα δικαιούται όμως και το ενεργητικό της κληρονομίας. Δηλαδή δεν αποκτά τυχόν περιουσιακά στοιχεία του θανόντος.

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς να κατατεθεί αίτηση από τους γονείς, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έγινε αποδεκτή από τον ανήλικο με το ευεργέτημα της απογραφής. Αυτό όμως, λόγω της πολυσύνθετης διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, είναι πολλές φορές ασύμφορο. Επομένως προκρίνεται ως επωφελέστερη λύση η αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο με την προπεριγραφόμενη διαδικασία.

δείτε επίσης: