Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών

 

homeΗ έξωση ενοικιαστή λόγω οφειλών μπορεί να γίνει πολύ σύντομα με έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η μίσθωση αποδεικνύεται εγγράφως. Προυπόθεση είναι η ύπαρξη οφειλών από δυστροπία και επίδοση έγγραφης όχλησης (εξώδικο) στον ενοικιαστή με δικαστικό επιμελητή δέκα πέντε ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή του ενοικίου εντός της προθεσμίας αυτής, αποδεικνυομένη εγγράφως, αποκλείει την έξωση. Με την προκειμένη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα έξωσης, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, με ειδική διαδικασία, η οποία διακρίνεται για την απλότητα και την ταχύτητά της, προς άμεση και αποτελεσματική προστασία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτης) με την απόκτηση τίτλου εκτελεστού και, συγχρόνως, ορίζονται οι για την έκδοσή της απαιτούμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων και εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τον εκδίδοντα την διαταγή απόδοσης του μισθίου Δικαστή. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Να υπάρχει έγκυρη μίσθωση, β) ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει την ύπαρξη της έγκυρης μίσθωσης, συνήθως, δηλαδή, έγκυρο μισθωτήριο (ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης), γ) καθυστέρηση, έστω και ενός ή και μέρους ακόμα ενός ενοικίου, δ) η καθυστέρηση αυτή να οφείλεται σε δυστροπία του μισθωτή (ενοικιαστή), η οποία αποτελεί προϋπόθεση του δικαιώματος απόδοσης του μισθίου (σπίτι, διαμέρισμα κτλ) και η οποία θεωρείται ότι υπάρχει από τη μη καταβολή του ενοικίου στον προσήκοντα χρόνο και τόπο, δηλαδή από μόνη τη μη καταβολή του ενοικίου μέσα στην προθεσμία που συμφωνήθηκε τεκμαίρεται η δυστροπία, έστω και αν πρόκειται για καθυστέρηση μίας και μόνο ημέρας σε σχέση με τη συμφωνηθείσα δήλη ημέρα καταβολής τούτου, ε) επίδοση με δικαστικό επιμελητή, δέκα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της προαναφερόμενης διαταγής, έγγραφης όχλησης προς τον μισθωτή (ενοικιαστής) και στ) τέλος, η, συνιστώσα την αρνητική προϋπόθεση της έκδοσης της διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου, μη συμμόρφωση του μισθωτή (ενοικιαστή) προς την επιδοθείσα σ’ αυτόν όχληση και η μη καταβολή, εκ μέρους του, προς τον εκμισθωτή και μέσα στην ως άνω προθεσμία της όχλησης,  που προηγείται της άσκησης της σχετικής αίτησης, όλων των οφειλόμενων (ενοίκια) μέχρι την επίδοση της όχλησης του τελευταίου ενοικίου.

 

δείτε επίσης:

δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

αποδοχή κληρονομίας

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a