Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

κτηματολόγιο διόρθωση κτηματολογικού φύλλου

 

Χωρίς τίτλο2

Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες και επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή.

Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στο κτηματολόγιο ζητείται η διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου.

   Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στην εγγραφή (δηλαδή είναι εσφαλμένη η μερικώς ή ολικώς ανακριβής), μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωσή της. Η αγωγή ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών, (εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τους οποίους η προθεσμία είναι επτά (7) έτη). Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, η παραπάνω προθεσμία είναι δώδεκα (12) ετών (εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τους οποίους η προθεσμία είναι δεκατέσσερα (14) έτη). 


Η παραπάνω προθεσμία ξεκινάει απ'όταν άρχισε να λειτουργεί το κτηματολόγιο στην συγκεκριμένη περιοχή (π.χ κτηματολόγιο Βύρωνος 20/02/2006, κτηματολόγιο Παπάγου στις 14/05/2004, κτηματολόγιο Σπάτων - Λούτσας 26/06/2006, κτηματολόγιο Αγίας Παρασκευής (και Χολαργού) 11/04/2005).

Για ακίνητο (διαμέρισμα, οικόπεδο) με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο (της τοποθεσίας που βρίσκεται το ακίνητο), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (δηλαδή χωρίς αντιδικία).

Όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου (δηλ. οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, πρέπει να ασκηθεί αγωγή που και να απευθυνθεί κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκείνος που καταχωρίσθηκε στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διόρθωση στοιχείων της πρώτης εγγραφής, περιγραφικών και γεωμετρικών. Η εν λόγω διάταξη ερμηνεύεται από τη νομολογία διασταλτικά, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πλην του εμβαδού, λάθη (εσφαλμένα καταχωρηθέντα στοιχεία) των πρώτων εγγραφών, όπως το είδος της ιδιοκτησίας (οριζόντια ή κάθετη κλπ), το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, τη διεύθυνση ή τον όροφο που βρίσκεται το ακίνητο, τον τίτλο κτήσης (πώληση και αγορά,γονική παροχή,δωρεά κλπ), τον αριθμό του συμβολαίου, τα ποσοστά συγκυριότητας (συνιδιοκτησίας) επί του γεωτεμαχίου, την ύπαρξη ή μη παρακολουθήματος κλπ.

Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη στα στοιχεία του δικαιούχου (όνομα, επώνυμο κλπ), λάθη στο καταχωρισθέν δικαίωμα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα κλπ), λάθη στην ιδιοκτησία, λάθη στον τίτλο κτήσης (αριθμός εγγράφου, όνομα συμβολαιογράφου, στοιχεία μεταγραφής κλπ) και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.

Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης», η διόρθωση γίνεται αν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων και αν το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας περιοχής, το οποίο καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο με την ένδειξη άγνωστου ιδιοκτήτη, για το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από το συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας (διαμέρισμα κλπ) ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών (χιλιοστά οιπέδου).

Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης.

 

 

δείτε επίσης:
ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη
αποδοχή κληρονομίας
οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a