Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

 

untitled

     Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, την βεβαίωση ενός γεγονότος (π.χ γέννηση) με σκοπό να συνταχθεί για το γεγονός αυτό ληξιαρχική πράξη. Επίσης μπορεί να ζητήσει την διόρθωση σε λάθος στοιχείο που υπάρχει στην ληξιαρχική πράξη, όταν το στοιχείο αυτό προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της, και το οποίο λάθος έγινε, είτε από παραδρομή, είτε ακόμα και ηθελημένα, και καταχωρήθηκε στην ληξιαρχική πράξη που συντάχθηκε. Η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης δεν μπορεί να ζητηθεί για όλα τα στοιχεία, αλλά μόνο για τα στοιχεία εκείνα των οποίων η καταχώρηση προβλέπεται από το νόμο. Η διόρθωση γίνεται κατόπιν καταθέσεως δικογράφου που έχει συνταχθεί από Δικηγόρο και εκδικάζεται σε ρητή δικάσιμο με την διαδικασία και τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. H απόφαση που εκδίδεται είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή προς τον ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης. Συνηθέστερη περίπτωση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι η διόρθωση ως προς το κύριο όνομα.

 

Διόρθωση  -  Αλλαγή  κυρίου  ονόματος

 

    Είναι δυνατή η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βάπτισης ως προς το κύριο όνομα. Η διόρθωση μπορεί να γίνει επειδή παρεισέφρησε λάθος που μπορεί να οφείλεται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση. Η διόρθωση όμως του ονόματος μπορεί να γίνει και αν δικαιολογείται, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, εφόσον η μεταβολή του ονόματος επιβάλλεται για την ασφάλεια των συναλλαγών και σχετίζεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ταυτότητας του προσώπου ή το όνομα του έχει δημιουργήσει (στο πρόσωπο που το φέρει) δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες. Η αλλαγή κυρίου ονόματος δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, ούτε στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο δεν είναι η ονοματοδοσία και επομένως κάποιος μπορεί να επιλέξει να φέρει άλλο όνομα από αυτό που του έδωσαν κατά την βάπτιση. Επίσης, δεν αντιβαίνει στην δημόσια τάξη η προσθήκη και δεύτερου κύριου ονόματος, εφόσον δεν προκαλείται αμφισβήτηση ως προς την ταυτότητα του προσώπου.

 

Αλλαγή  επωνύμου


     Το επώνυμο αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, η αλλαγή του, όμως, δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά γίνεται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, εφ όσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι, ικανοί να δικαιολογήσουν την μεταβολή του επωνύμου. Και τούτο διότι το επώνυμο, το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του προσώπου, ενδιαφέρει προφανώς τη δημόσια τάξη και τις ειδικότερες εκφάνσεις της, όπως προεχόντως την αποτελεσματική αστυνόμευση και δίωξη του εγκλήματος. Περαιτέρω, συνάπτεται με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου. Εξ άλλου, τηρουμένης της προβλεπομένης διοικητικής διαδικασίας, διά της οποίας δεν αποκλείεται και η αλλαγή ελληνικού επωνύμου σε ξενόγλωσσο, το αρμόδιο όργανο, ασκώντας ορθώς την ανήκουσα σε αυτό διακριτική εξουσία, οφείλει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, προπαντός να εκτιμά τους λόγους, τους οποίους επικαλείται ο αιτούμενος την μεταβολή του επωνύμου του, και να αποφαίνεται, εν όψει αφενός της σοβαρότητας των λόγων αυτών και αφετέρου των στοιχείων που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο, αν ενδείκνυται ή όχι η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικώς, από της απόψεως αυτής, την απόφασή του.

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a