Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

επικοινωνία πατέρα με παιδί

fatherhood   Σύμφωνα με το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα «ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία». Η συνηθέστερη περίπτωση είναι την επιμέλεια να την έχει η μητέρα και να ζητείται απο το Δικαστήριο να ρυθμιστεί η επικοινωνία του πατέρα με το παιδί ή τα παιδιά του. 

   Η επικοινωνία απορρέει από τον φυσικό δεσμό αίματος μεταξύ του γονέως και του τέκνου. Η επικοινωνία αποβλέπει εις την μη αποξένωση μεταξύ του γονέα και των παιδιών του και στην διατήρηση της μεταξύ τους σχέσεως. Τα παιδιά άλλωστε έχουν την ανάγκη να επικοινωνούν και με τους δύο γονείς. Αυτό επιβάλλεται για την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και ισορροπία και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

    Είναι αδιάφορο εάν το παιδί έχει γεννηθεί εντός γάμου ή έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του και έχει απλώς αναγνωρισθεί από τον πατέρα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί (συνήθως δηλαδή ο πατέρας) μπορεί να ζητήσει την δικαστική ρύθμιση του δικαιώματός του ασκώντας αγωγή ή ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του άλλου γονέα. Ο γονέας που διαμένει με το τέκνο (συνήθως η μητέρα) δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τον καθορισμό της επικοινωνίας του άλλου γονέα με το τέκνο τους, παρά μόνο να προτείνει (στην δίκη που θα ανοιχθεί) διαφορετικό τρόπο ρύθμισης της επικοινωνίας από αυτόν που ζητάει ο άλλος γονέας (πατέρας), δηλαδή άλλες ημέρες ή άλλες ώρες επικοινωνίας ή και τα δύο. 

   Το Δικαστήριο για τον καθορισμό της επικοινωνίας δεν εξετάζει για ποιο λόγο οι σύζυγοι (γονείς) δεν ζουν μαζί, ποιος από αυτούς έχει την επιμέλεια του τέκνου και ποιος είναι υπαίτιος για την διάσταση ή για το διαζύγιο.
    Η επικοινωνία ρυθμίζεται από το Δικαστήριο με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού είναι μια αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Το Δικαστήριο ρυθμίζει την επικοινωνία βάσει γεγονότων και αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας και σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου, θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής. Σημαντικό κριτήριο για την εξειδίκευση του συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί η προσωπική του γνώμη, η αναζήτηση της οποίας (γνώμης του) εξαρτάται από την ωριμότητά του, η οποία προϋποθέτει μια κάποια ηλικία.
   Η άσκηση του δικαιώματος της επικοινωνίας του γονέα με το παιδί ρυθμίζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε η πραγματοποίηση της να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξουδετερωθεί ο τυχόν δυνάμενος να προέλθει από την επικοινωνία κίνδυνος για το παιδί, επιβάλλοντας, εφόσον είναι αναγκαίο για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού, περιορισμούς στην άσκηση της, οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, την παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια της, ή ακόμη να συνίστανται στη λήψη μέτρων που διαμορφώνουν την επικοινωνία με ιδιαίτερο τρόπο λόγω ειδικών περιστάσεων. Εάν όμως υφίστανται εξαιρετικές, ακραίες καταστάσεις, ή η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας γίνεται με τρόπο καταχρηστικό, είναι δυνατόν και να αποκλειστεί η άσκηση του με δικαστική απόφαση, εφόσον πάντοτε αυτό είναι αναγκαίο μόνον για το συμφέρον του τέκνου, η σχετική δε δικαστική απόφαση, σε περίπτωση μεταβολής στο μέλλον των συνθηκών που οδήγησαν στον αποκλεισμό αυτό, μπορεί να μεταρρυθμιστεί με νέα απόφαση, η οποία θα άρει τον αποκλεισμό, με βάση δε την αρχή της αναλογικότητας, η επιβολή του αποκλεισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι άλλα ηπιότερα μέτρα κατάλληλης ρύθμισης της επικοινωνίας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, ή η αναποτελεσματικότητα τους είναι δεδομένη εκ των προτέρων.
    Ο γονέας που ζητάει τον καθορισμό της επικοινωνίας μπορεί να προσδιορίσει στο δικόγραφο του (αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) το περιεχόμενο της επικοινωνίας που επιθυμεί να έχει με το τέκνο του (καθημερινές, Σαββατοκύριακα, εορτές κλπ), οπότε το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του το αίτημα και να κρίνει με βάση τις αποδείξεις αν ο προτεινόμενος από τον γονέα τρόπος, χρόνος και λοιπές περιστάσεις επικοινωνίας είναι και σε ποίο βαθμό συμφέρουσες για το τέκνο, καθορίζοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο και ρυθμίζει την επικοινωνία μπορεί να προβλέπει και κυρώσεις για τον γονέα που θα παραβιάσει την επικοινωνία π.χ σε περίπτωση που δεν παραδώσει το παιδί στον άλλο γονέα, όπως προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή.

 

δείτε επίσης:

 

διαζύγιο

διατροφή παιδιών

 

 

 

 

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a