Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

αγνώστου ιδιοκτήτη

Χωρίς τίτλο2  Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη είναι το κάθε είδους ακίνητο που είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο, όχι ως ανήκον σε συγκεκριμένο  πρόσωπο, αλλά σε άγνωστο ιδιοκτήτη. Αυτός που έχει δικαίωμα επί του ακινήτου (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, πλήρη κυριότητα) μπορεί να ασκήσει αίτηση για να γίνει η διόρθωση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και αντί της εσφαλμένης ένδειξης «αγνώστου ιδιοκτήτη» να καταχωρηθεί το όνομά του.

 

    Η αίτηση απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας στην οποία υπάγεται το ακίνητο. Το αίτημα της αίτησης είναι η διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου και δεν μπορεί να ζητείται η αναγνώριση της κυριότητας επί του ακινήτου, διότι το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί μόνο με την άσκηση τακτικής αγωγής. Η υπόθεση εκδικάζεται σύμφωνα με την εκουσία Δικαιοδοσία. Στα πλαίσια της δίκης διαπιστώνεται αν πραγματικά ο αιτών έχει το δικαίωμα που επικαλείται. Σε θετική περίπτωση, το Δικαστήριο διατάσσει την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου. Η διόρθωση αυτή δεν παράγει δεδικασμένο και επομένως μπορεί στο μέλλον κάποιος τρίτος, που επικαλείται ότι έχει και εκείνος δικαίωμα επί του ακινήτου, να ασκήσει αγωγή εναντίον του αιτούντος.


   Η παραπάνω αίτηση, αφού κατατεθεί στην γραμματεία του Δικαστηρίου, πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και να εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακίνητου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) το πολύ ημερών. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου είναι ήδη καταχωρημένες και άλλες αιτήσεις με ίδιο αίτημα, τότε η αίτηση πρέπει να κοινοποιηθεί και σε αυτούς. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, το Δικαστήριο διατάσει την διόρθωση της εγγραφής. Εάν η αίτηση όμως απορριφθεί τότε ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η κοινοποίηση της παραπάνω αίτησης διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση αγωγής. Η προθεσμία που διακόπηκε θεωρείται σαν να μη διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο αιτών ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου μέσα σε έξι (6) μήνες από την παραίτηση από την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψή της, θεωρείται ότι η προθεσμία διακόπηκε με την κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής. Με την παραπάνω αίτηση ο αιτών μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί το όνομά του στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και στην περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του είναι συμβόλαιο ή πράξη που δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απεβίωσε πριν ξεκινήσει η λειτουργία του Κτηματολογίου στην περιοχή, οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον δεν αποποιήθηκαν την κληρονομιά, μπορούν, να κάνουν συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομίας και να την καταχωρήσουν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ενώ, παράλληλα, θα ασκήσουν την παραπάνω αίτηση, ζητώντας την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου, ώστε να αντικατασταθεί η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να αναγραφούν οι ίδιοι δικαιούχοι του ακινήτου.


   Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση, όταν δηλαδή εκδοθεί θετική απόφαση που διατάσει την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου, υποβάλλεται αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο που υπάγεται το ακίνητο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι η τελεσιδικία της απόφασης και διορθώνεται το κτηματολογικό φύλλο.

 

δείτε επίσης:

κτηματολόγιο

αποδοχή κληρονομίας

οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

 

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a