Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

αντισυνταγματικότητα φοροεισπρακτικών μέτρων στην Δικαιοσύνη

 

 

untitledΕισπρακτικά μέτρα, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πολιτών στην Δικαιοσύνη, κρίθηκαν από τα Δικαστήρια ότι αποτελούν αφενός μεν η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση που κάποιος ασκεί εμπράγματη αγωγή με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητάς του επί ακινήτου και αφετέρου η υποχρέωση προσκόμισης παραβόλου ύψους διακοσίων Ευρώ κατά την κατάθεση έφεσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ'αρ. 15203/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθ. 54Α παρ. 5 του Ν.4174/2013, περί απαράδεκτου της συζητήσεως ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον υπόχρεο πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, που είναι προφανές ότι είναι φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας).
Ομοίως, με την υπ'αρ. 108/2014 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων κρίθηκε ότι κατά την άσκηση της έφεσης η παράλειψη προσκόμισης του παράβολου ύψους διακοσίων Ευρώ (που προβλέπεται από το άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ (όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του νόμου 4055/2012 και εν συνεχεία με το άρθρο 93 παρ. 1 του νόμου 4139/2013) δεν καθιστά απαράδεκτη την έφεση, όπως απειλείται από τις παραπάνω διατάξεις, καθόσον οι εν λόγω διατάξεις τυγχάνουν ανεφάρμοστες, επειδή θίγουν τον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη και, συνεπώς, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες προς τις αυξημένης ισχύος διατάξεις που θεσπίζουν το εν λόγω δικαίωμα, ήτοι τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, η οποία κυρώθηκε (για δεύτερη φορά) με το ν.δ. 53/1974 και έχει, μαζί με τα Πρωτοκολλά της, υπερνομοθετική, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ισχύ και εκείνες του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

 

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a