Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

εκλογές 2015

βουλή

    Το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελεί κατάκτηση του Ελληνικού λαού. Θεμέλιο του Πολιτεύματος αποτελεί η λαϊκή κυριαρχία και έκφραση αυτής αποτελεί η ανόθευτη και ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης κατά την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

   Οι Εθνικές Εκλογές για την Εκλογή Βουλευτών θα διεξαχθούν την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρ. 66/26.08.2015, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ 107/2015.

     Η νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 57/15.03.2012).

    Στις Βουλευτικές Εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015  θα αναδειχθούν τριακόσιοι (300) Βουλευτές, από τους οποίους οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) στις πενήντα έξι (56) Εκλογικές Περιφέρειες και οι δώδεκα (12) στην Επικράτεια. Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης, επομένως, κατά την ψηφοφορία δεν τίθεται από τον ψηφοφόρο στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης υπέρ των υποψηφίων, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος (λίστα). Σε περίπτωση όμως που τεθεί από τον εκλογέα σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. 

   Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07.00’ ως τις 19.00΄ το απόγευμα, εκτός αν υπάρξει περίπτωση παράτασης της ψηφοφορίας με απόφαση της εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής λόγω αθρόας προσέλευσης ψηφοφόρων.

    Υπενθυμίζεται ότι και στις Βουλευτικές Εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου 2015 θα λειτουργήσουν Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν κάτοικοι της συγκεκριμένης περιφέρειας τους υποψήφιους διαφορετικής εκλογικής περιφέρειας (της βασικής περιφέρειας), στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι. Για να δείτε που ψηφίζετε κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα λοιπά τέσσερα μέλη της, είναι συλλογικό όργανο, που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της (Δικαστικού Αντιπροσώπου).

    Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να βρίσκεται στο Εκλογικό Τμήμα στις 06.00΄ το πρωί (δηλαδή μία – 1 - ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας). Την ίδια ώρα οφείλουν να βρίσκονται εκεί ο Γραμματέας και τα άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

    Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραλαμβάνει από τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής την πράξη του διορισμού τους, ελέγχει μήπως υπάρχουν τυχόν ασυμβίβαστα (όπως ιδιότητα δημοσίου, δημοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλήλου δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, ή στρατιωτικού-αστυνομικού -σε ενέργεια ή αποστρατεία- ή Δημάρχων, κατά την τελευταία πριν την εκλογή τριετία) και εξετάζει τα τυχόν κωλύματα που θα προβληθούν (ασθένεια, εγκυμοσύνη κλπ). Εφόσον προσέλθουν (και δεν έχουν ασυμβίβαστο ή κώλυμα) τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ολοκληρώνεται η συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και αποδεσμεύονται τα αναπληρωματικά Μέλη (αφού πρώτα αφήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης αναπλήρωσης). Αν δεν προσέλθει ένα ή περισσότερα τακτικά μέλη (ή έχουν ασυμβίβαστο ή εύλογο κώλυμα) συμπληρώνεται η Εφορευτική Επιτροπή από τα  αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά του διορισμού τους.

     Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (όχι ο Γραμματέας) ψηφίζουν στο Εκλογικό Τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο.

     Ο Γραμματέας δεν είναι μέλος της εφορευτικής Επιτροπής και ψηφίζει  στο Εκλογικό Τμήμα που είναι εγγεγραμμένος.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

       Στις 07.00' π.μ., όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα, αρχίζει η ψηφοφορία και προσκαλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν.

       Οι ψηφοφόροι εισέρχονται ο ένας πίσω από τον άλλο (σε ένα στίχο) στο Εκλογικό Τμήμα.

     Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται να παραμένει στο Εκλογικό Τμήμα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέρα από την Εφορευτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών,  τους πληρεξουσίους των Συνδυασμών και υποψηφίων και τους ίδιους τους υποψηφίους.

       Η ψηφοφορία απαγορεύεται να διακοπεί παρά μόνο για λόγους εξαιρετικούς και απρόβλεπτους, οπότε πρέπει να γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά και να παραταθεί για ίσο χρόνο.

       Οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ώστε να ψηφίσουν με τον ευκολότερο τρόπο.

     Ο εκλογέας παραδίδει στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο (ή στο Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που έχει ορισθεί) την αστυνομική του ταυτότητα (ανεξάρτητα αν αυτή είναι παλαιά ή νέα ή προσωρινή ή «κομμένη»). Σε περίπτωση που ο εκλογέας στερείται αστυνομικής ταυτότητας, γίνεται δεκτός με το ελληνικό διαβατήριό του. Ο στρατιωτικός ή ο αστυνομικός γίνεται δεκτός με την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Σύμφωνα με την ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές και με μόνη την προσκόμιση της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας τους, οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου.

      Η ένδειξη «Δ» δίπλα στο όνομα εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο υποδηλώνει ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος. Προκειμένου να ψηφίσει θα πρέπει να συμπληρώσει έντυπη υπεύθυνη δήλωση ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113 §2 του Π.Δ. 26/2012 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Τμήμα της χώρας.

      Η ένδειξη «Ε» δίπλα στο όνομα εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο υποδηλώνει ότι είναι ετεροδημότης και θα ψηφίσει στον τόπο διαμονής του.

     Εάν  ο εκλογέας δεν είναι καταχωρημένος στον εκλογικό κατάλογο πρέπει να μεταβεί στον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια ή στα Βιβλία Μητρώου Αρρένων ειδικά για την ψηφοφορία στις συγκεκριμένες εκλογές της 25.01.2015. Προκειμένου να ψηφίσει ο εκλογέας αυτός θα πρέπει να παραδώσει το ειδικό πιστοποιητικό στην Εφορευτική Επιτροπή και να υπογράψει τη σχετική δήλωση που προβλέπεται και για τους «διπλοεγγεγραμμένους» εκλογείς.

    Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα μόνο φάκελο, τον οποίο πρώτα έχει σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και μονογράψει. Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα για οποιοδήποτε λόγο αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

    Ο εκλογέας αφού παραλάβει μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων εισέρχεται στο διαχώρισμα (παραβάν) για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί. Ο  εκλογέας είναι υποχρεωμένος αφενός να παραλάβει όλη τη σειρά των ψηφοδελτίων και αφετέρου να εισέλθει στο διαχώρισμα (παραβάν),  αλλιώς του απαγορεύεται να ψηφίσει.Αν ο εκλογέας, λόγω γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας, αναλφαβητισμού κλπ., αδυνατεί να ασκήσει μόνος το Εκλογικό του δικαίωμα, υποβοηθείται στην άσκηση του δικαιώματός του από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (ακόμα και συγγενικό).

    Όπως προαναφέρθηκε στις συγκεκριμένες εκλογές δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Ο εκλογέας, αφού τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του εντός του φακέλου, προσέρχεται στην κάλπη με το φάκελο κλειστό. Το Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για το φάκελο που του παραδόθηκε, ανασηκώνει το βιβλίο από τη σχισμή της κάλπης και ο εκλογέας ρίχνει μέσα το φάκελο.

    Αφού ο εκλογέας ψηφίσει, ζητάει (εφόσον το επιθυμεί) από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο βεβαίωση ότι ψήφισε και παραλαμβάνει την ταυτότητά του. Απαγορεύεται να απομακρυνθεί εκλογέας από το Εκλογικό Τμήμα αν δεν ρίξει στην κάλπη το φάκελο που του παραδόθηκε. Η αστυνομική ταυτότητα του εκλογέα και η βεβαίωση παραδίδονται σε αυτόν μόνο αφού ρίξει το φάκελο στην κάλπη.

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a