Αγνώστου ιδιοκτήτη διόρθωση

Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη είναι το κάθε είδους ακίνητο (π.χ οικόπεδο, διαμέρισμα) που είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο, όχι ως ανήκον σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά σε άγνωστο ιδιοκτήτη. Η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί από εκείνον που έχει δικαίωμα επί του ακινήτου (κυριότητα, επικαρπία). Ο αιτών μπορεί να ασκήσει αίτηση προκειμένου να διορθωθεί το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Αντί της εσφαλμένης ένδειξης “αγνώστου ιδιοκτήτη” θα καταχωρηθούν τα στοιχεία του και ο τίτλος κτήσης (δωρεά, γονική παροχή, αγορά κλπ).

διαδικασία:

Η αίτηση κατατίθεται από Δικηγόρο και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου. Το αίτημα της αίτησης είναι η διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου και δεν μπορεί να ζητείται η αναγνώριση της κυριότητας επί του ακινήτου. Η υπόθεση εκδικάζεται σύμφωνα με την Εκουσία Δικαιοδοσία. Στα πλαίσια της δίκης διαπιστώνεται αν πραγματικά ο αιτών έχει το δικαίωμα που επικαλείται. Σε θετική περίπτωση, το Δικαστήριο διατάσσει την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου. Η διόρθωση δεν παράγει δεδικασμένο και επομένως μπορεί στο μέλλον κάποιος τρίτος, να ασκήσει αγωγή εναντίον του αιτούντος.

Η παραπάνω αίτηση πρέπει να κοινοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και να εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακίνητου μέσα σε 20 ημέρες. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, το Δικαστήριο διατάσσει την διόρθωση της εγγραφής. Εάν η αίτηση απορριφθεί τότε ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η κοινοποίηση της παραπάνω αίτησης διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση αγωγής. Με την αίτηση ο αιτών μπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί το όνομά του στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και στην περίπτωση που ο τίτλος κτήσης του δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απεβίωσε πριν ξεκινήσει η λειτουργία του Κτηματολογίου, οι κληρονόμοι του μπορούν, να κάνουν συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομιάς και να την καταχωρήσουν στο κτηματολογικό φύλλο. Παράλληλα, θα ασκήσουν την παραπάνω αίτηση. Με την αίτηση θα ζητήσουν την διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου, ώστε να αντικατασταθεί η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να αναγραφούν οι ίδιοι ως ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση υποβάλλεται αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο που υπάγεται το ακίνητο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται η απόφαση και τα έγγραφα και διορθώνεται το κτηματολογικό φύλλο.