συναινετικό διαζύγιο με την νέα διαδικασία

Όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων μπορούν λύσουν τον γάμο τους με συναινετικό διαζύγιο με την νέα διαδικασία ενώπιον Συμβολαιογράφου. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογραφεί από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον οι σύζυγοι τους έχουν εφοδιάσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
To συναινετικό διαζύγιο με την νέα διαδικασία είναι πιο απλό από το διαζύγιο με αντιδικία. Το κόστος, λαμβάνοντας υπόψιν ότι επιλύονται και άλλα θέματα (επιμέλεια, επικοινωνία κλπ) είναι χαμηλότερο.

διαδικασία:

Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, με την παραπάνω έγγραφη συμφωνία, θα πρέπει οι σύζυγοι να ρυθμίσουν την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή τους. Η συμφωνία αυτή θα ισχύσει για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι παραπάνω έγγραφες συμφωνίες θεωρούνται (για το γνήσιο της υπογραφής και την ημερομηνία) από το Ειρηνοδικείο. Αρμόδιο Ειρηνοδικείο είναι αυτό της έδρας του Συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου.
Δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά την θεώρηση των παραπάνω συμφωνιών από το Ειρηνοδικείο ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου. Με την πράξη του επικυρώνει τις παραπάνω συμφωνίες και τις ενσωματώνει στο κείμενο της πράξεως που συντάσσει. Την πράξη αυτή του συμβολαιογράφου υπογράφουν οι σύζυγοι και οι δικηγόροι τους. Εναλλακτικά μόνο οι δικηγόροι εφόσον έχουν πληρεξούσιο από τους εντολείς τους. Το πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την σύνταξη της πράξης του συμβολαιογράφου.

Η πράξη του συμβολαιογράφου κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου όπου καταχωρήθηκε η σύναψη του γάμου. Έτσι επέρχεται η λύση του γάμου. Σε περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός ή ιερολογήθηκε εκ των υστέρων ο υφιστάμενος πολιτικός, απαιτείται να ληφθεί εισαγγελική εντολή για την πνευματική λύση του γάμου (διαζευκτήριο).

Μετά την πάροδο των δύο ετών (ή του τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ισχύος που ορίστηκε) μπορεί να γίνει νεότερη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τα θέματα της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των παιδιών τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία.

δείτε ακόμα: