νέα διαδικασία συναινετικού διαζυγίου

Όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων μπορούν λύσουν τον γάμο τους με συναινετικό διαζύγιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογραφεί από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους δικηγόρους τους, εφόσον οι σύζυγοι τους έχουν εφοδιάσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.
Η διαδικασία είναι πιο απλή από αυτή της δικαστικής διαμάχης και το κόστος, λαμβάνοντας υπόψιν ότι με την διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου επιλύονται και άλλα θέματα (επιμέλεια, επικοινωνία κλπ) είναι χαμηλότερο.
Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, με την παραπάνω έγγραφη συμφωνία ή με άλλη έγγραφη συμφωνία, θα πρέπει οι σύζυγοι να ρυθμίσουν την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή των παιδιών τους, η οποία θα ισχύσει για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Οι παραπάνω έγγραφες συμφωνίες θεωρούνται (για το γνήσιο της υπογραφής και την ημερομηνία) από το Ειρηνοδικείο του τόπου που εδρεύει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου.
Δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά την θεώρηση των παραπάνω συμφωνιών από το Ειρηνοδικείο ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη του συναινετικού διαζυγίου, επικυρώνει τις παραπάνω συμφωνίες και τις ενσωματώνει στο κείμενο της πράξεως που συντάσσει. Την πράξη αυτή του συμβολαιογράφου υπογράφουν οι σύζυγοι και οι δικηγόροι τους ή μόνο οι δικηγόροι τους εφόσον έχουν πληρεξούσιο από τους εντολείς τους, το οποίο έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την σύνταξη της πράξης του συμβολαιογράφου.
Η πράξη του συμβολαιογράφου κατατίθεται στο ληξιαρχείο του τόπου όπου καταχωρήθηκε η σύναψή του και έτσι επέρχεται η λύση του γάμου. Σε περίπτωση που ο γάμος ήταν θρησκευτικός ή ιερολογήθηκε εκ των υστέρων ο υφιστάμενος πολιτικός, απαιτείται να ληφθεί εισαγγελική εντολή για την πνευματική λύση του γάμου (διαζευκτήριο).
Μετά την πάροδο των δύο ετών (ή του τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος ισχύος που ορίστηκε) μπορεί να γίνει νεότερη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τα θέματα της επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των παιδιών τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία.